MMK Toppers 2018-19

Sr. No

Name

Class

Percentage

Overall College Result

1

Dhanani Suman Jagdish Laxmi

M.Com

86.06 % in M.Com Part I & II

M.Com Part I and M.Com Part II: 100%

2

Bhatia Nikita Ajay Manisha

T.Y.B.Com

81.25 % Sem V & VI

Sem V: 89.07% [University pass percentage: 57.11%]

Sem VI: 97.33%

3

Chainani Saniya Pradeep Jaya

T.Y.BMS

86.92 % in Sem V & VI

Sem V: 98%

Sem VI: 99%

4

Singh Shraddha Subhash

T.Y.BBI

78.67 % in Sem V & VI

Sem V & Sem VI: 100 %

5

Sharoff Simran Suresh Anusha

T.Y.BAF

85.50 % in Sem V & VI

Sem V & Sem VI: 100 %

6

Chaurasiya Shreya Sanjay Indu

T.Y.BMM

77.15 % in Sem V & VI

Sem V: 96.88%

Sem VI: 98.43%

7

Negi Prabha Bhuwan

T.Y.BFM

80.67 % in Sem V & VI

Sem V: 100%

Sem VI: 98%